fbpx

 

STATUT
Fundacji „For Photography”

(tekst jednolity)

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§1
Nazwa Fundacji i postanowienia ogólne

 

 1. Fundacja pod nazwą „For Photography”, zwana dalej Fundacją działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tekst jednolity 1991 r. Dz. U. nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu. 

 1. Fundacja została ustanowiona przez Marka Czarneckiego zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalenę Chyłę prowadzącą kancelarię notarialną w Toruniu przy ulicy Św. Katarzyny 4, w dniu 18 grudnia 2019 roku.

 2. Fundacja posiada osobowość prawną. 

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 1. Działalność fundacji może być wspierana społeczną pracą Fundatorów oraz innych osób, którym bliskie są jej cele. 

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność artystyczną osób i instytucji zgodną z celami statutowymi Fundacji. 

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i instytucjom zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji. 

 1. Fundacja może używać emblematy, odznaki i pieczęcie identyfikujące Fundację. 

 1. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji w Polsce i za granicą. Decyzję o członkostwie w organizacji podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji.

 

 §2
Teren działania, siedziba i jednostki organizacyjne Fundacji

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica, zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.

 3. Fundacja może posiadać oddziały i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.

 

 

§3
Czas trwania

      Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

 

§4
Organ nadzorujący

 

     Organem nadzorującym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

 

Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji

 

§5

 

     I. Celem fundacji jest:

 

 1. Wszechstronne wspieranie i upowszechnianie sztuki fotograficznej, filmowej i współczesnych sztuk wizualnych w Polsce i za granicą; 
 1. Wspieranie literackiej i publicystycznej działalności twórców w Polsce i za granicą;

 2. Promowanie twórczości fotograficznej w Polsce i za granicą;

 3. Stwarzanie i zapewnianie warunków dla promocji i wspierania rozwoju sztuki fotograficznej, filmowej i współczesnych sztuk wizualnych w Polsce i za granicą;

 4. Promowanie polskiej fotografii na świecie;

 5. Promowanie twórców sztuk wizualnych, a w szczególności twórców obrazu fotograficznego w Polsce i za granicą;

 6. Edukacja w zakresie sztuk wizualnych, a w szczególności fotografii w Polsce i za granicą; 
 1. Promowanie sztuk wizualnych, a w szczególności fotografii w Polsce i za granicą, zmierzające do popularyzacji sztuk wizualnych w społeczeństwie;

 2. Działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury i sztuki, a także oświaty i nauki;

 3. Ochrona dzieł sztuki fotograficznej i sztuk wizualnych przed zniszczeniem; 
 1. Dokumentacja, digitalizacja i archiwizacja fotografii, dzieł sztuki, obiektów muzealnych oraz architektury. 
 1. Ochrona i wydobycie na światło dzienne utworów zapomnianych lub porzuconych po twórcach fotografii. Upublicznianie ich spuścizny, tworzenie wydawnictw, projektów artystycznych i badawczych na bazie stworzonych i opracowanych archiwów.

 

 

     II. Cele Fundacji są realizowane poprzez:

 

 1. Promowanie twórców sztuk wizualnych, a w szczególności z zakresu fotografii w kraju i za granicą;

 2. Współpracę ze środowiskami twórczymi krajowymi i międzynarodowymi w kraju i za granicą;

 3. Współpracę z jednostkami upowszechniania kultury i galeriami w kraju i za granicą;

 4. Organizowanie w kraju i za granicą międzynarodowych konkursów i festiwali z zakresu fotografii i innych sztuk wizualnych;

 5. Organizowanie wystaw prezentujących fotografie i sztuki wizualne tak w kraju jak i za granicą;

 6. Prowadzenie działalności wydawniczej, kompleksową realizację projektów wydawniczych od pomysłu poprzez dowolne realizacje fotograficzne i filmowe w kraju i za granicą, opracowanie wydawnictw i druk na papierze oraz powielanie i rozpowszechnianie wydawnictw na wszystkich dostępnych nośnikach;  
 1. Prowadzenie sprzedaży wydawnictw, fotografii oraz innych dzieł sztuk wizualnych zarówno w postaci papierowej, cyfrowej i utrwalanych na innych nośnikach;

 2. Świadczenie usług w zakresie fotografii i filmu w kraju i za granicą;

 3. Organizowanie spotkań autorskich w Polsce i za granicą;

 4. Inspirowanie i organizowanie akcji, działań i wydarzeń z zakresu sztuk wizualnych, a w szczególności z zakresu sztuki fotograficznej w kraju i za granicą;

 5. Organizowanie wystaw fotograficznych dla twórców z Polski i z zagranicy;

 6. Współpracę z instytucjami, organizacjami i firmami krajowymi i zagranicznymi;

 7. Gromadzenie zbiorów fotografii, sprzętu fotograficznego i wydawnictw fotograficznych;

 8. Organizowanie i realizację projektów artystycznych w Polsce i za granicą;

 9. Prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów z zakresu sztuk wizualnych, a w szczególności z zakresu fotografii; 
 1. Prowadzenie portali internetowych z zakresu sztuk wizualnych a w szczególności fotografii; 
 1. Prowadzenie pozaszkolnej edukacji z zakresu fotografii i innych sztuk wizualnych;

 2. Działalność edukacyjną, wydawniczą, naukową, badawczą i kulturalną;

 3. Dokonywanie zapisów fotograficznych dla celów historycznych i przyszłych pokoleń; 
 1. Digitalizację, archiwizację, zabezpieczanie fotografii wykonanych na wszelkich nośnikach materialnych (w szczególności negatywy, slajdy, odbitki na papierze i innych podłożach) i nośnikach cyfrowych oraz innych dokumentów po twórcach fotografii, wypracowywanie standardów archiwizacji fotografii oraz udostępnianie i upublicznianie, organizowanie wystaw, tworzenie wydawnictw i publikacji na bazie stworzonych archiwów; 
 1. Tworzenie zbiorów fotograficznych i ich katalogowanie, zabezpieczanie i konserwacja fotografii oraz utrwalanie i przechowywanie fotografii na podłożu trwałym o znaczeniu dla przyszłych pokoleń;  
 1. Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze prowadzenia portalu i magazynu internetowego, wydawanie książek, czasopism, broszur, katalogów i wydawnictw multimedialnych promujących fotografię; 
 1. Opracowywanie projektów fotograficznych, filmowych, multimedialnych, literackich i wydawniczych; 
 1. Występowanie o dotacje na projekty fotograficzne, filmowe, multimedialne, artystyczne, literackie, wydawnicze do instytucji rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, firm i osób prywatnych; 
 1. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz współpracę krajową i zagraniczną z ośrodkami kultury, galeriami, muzeami w zakresie wymienionym w celach działania fundacji; 
 1. Stworzenie i prowadzenie archiwum fotografii; 
 1. Prowadzenie działalności statutowej (wg PKD 2007) w zakresie:

  a) 
  działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 94.99.Z)

  b) działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z)

  c) działalności fotograficznej (PKD 74.20.Z)

  d) wydawania książek (PKD 58.11.Z)

  e) pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z)

  f) wydawania czasopism i periodyków (PKD 58.14.Z)

  g) produkcji filmów (PKD 59.11.Z)

  h) działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)

  i) działalności archiwów (PKD 91.01.B)

  j) działalności bibliotek oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (PKD 91.01.B)

  k) działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z)

  l) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)

  m) pozaszkolnej formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)

  n) pozaszkolnej formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

  o) działalności organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z)

  p) działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)

  q) artystycznej i literackiej działalności twórczej (PKD 90.03.Z)

  r) przetwarzania danych i zarządzania stronami (PKD 63.11.Z)

  s) sprzedaży przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.99.Z)

  t) reprodukcji zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)

  u) pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (PKD 74.90.Z)

 

 

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji

 

 §6
Majątek Fundacji

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) z czego kwotę 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznacza na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§7
Dochody Fundacji

I.    Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. Darowizn, spadków i zapisów;

2. Dotacji i subwencji oraz grantów;

3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

4. Dochodów z działalności odpłatnej;

5. Wpływów pochodzących z działalności gospodarczej, gdy taka będzie prowadzona;

6. Dochodów z konkursów, festiwali, seminariów i innych rodzajów aktywności;

7. Nawiązek sądowych i innych wpływów;

8. Dochodów z majątku Fundacji;

9. Odsetek z lokat kapitałowych i papierów wartościowych;

 

 

II.   Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

III. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.IV. Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną. Dochód z działalności odpłatnej przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.

 

 

 

Rozdział IV
Władze Fundacji

 

§8
Zarząd Fundacji

 

 1. Władzę nad Fundacją sprawuje Zarząd Fundacji, który jest organem kierującym działalnością Fundacji, zarządzającym jej majątkiem oraz reprezentującym ją na zewnątrz.

 

 1. Zarząd Fundacji jest powołany przez Fundatora na czas nieokreślony.

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Fundacji.

 

 1. Prezesem Zarządu jest z urzędu Fundator, chyba, że powoła do pełnienia tej funkcji inną osobę, która wyrazi na to zgodę.

 

 1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji jest na czas nieokreślony. 

 

 1. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, obowiązuje jednoosobowa reprezentacja. W przypadku, gdy Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie. 

 

 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku Zarządu dwuosobowego decyzje muszą być podjęte jednomyślnie.

 

 1. Zarząd Fundacji może otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę statutową.

 

 1. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz i kieruje jej działalnością.

 

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  a. Opracowanie strategii i programów działania;

  b. 
  Realizacja celów programowych Fundacji zgodnie ze Statutem;

  c. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

  d. Zarządzanie majątkiem Fundacji;

  e. Zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników;

  f. Przyjmowaniem darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;

  g. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji;

 

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Zarządu. Postanowienie to nie wyłącza możliwości podziału między członków Zarządu rodzaju spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.

 

 1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych składa każdy z członków zarządu samodzielnie. Możliwe jest również zawierania umów z jednym z członków zarządu przez pozostałych członków zarządu, w tym z Prezesem Zarządu.

 

 

 §9
Rada Nadzorcza

 1. Fundator w miarę potrzeby może powołać i odwołać Radę Nadzorczą Fundacji.

 2. Rada Nadzorcza może składać się z 1 do 3 członków.

 

 

§10
Posiedzenia Zarządu Fundacji

 

 1. Posiedzenie Zarządu powołuje Prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 2. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 3. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie lub z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu Fundacji.

 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i wprowadzane do Księgi protokołów. 
 1. Decyzje Zarządu są podejmowane na posiedzeniach w formie uchwał. Głosowanie jest jawne. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku Zarządu dwuosobowego głos decydujący ma Prezes Zarządu. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 
 1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani lub wynagradzani z tytułu pełnieni swych funkcji. Ustalenie wynagradzanie członków Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji odbywa się na drodze podjętej uchwały przez Zarząd.

 2. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

  a) Śmierci członka Zarządu;

  b) Rezygnacji złożonej na piśmie.

  c) Odwołania przez Prezesa Zarządu

 

 1. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu, jego rezygnacji złożonej na piśmie – nowego Prezesa wybierają spośród siebie członkowie Zarządu. W przypadku gdy pozostaje tylko jeden członek Zarządu, staje się on nowym Prezesem Zarządu.

 

 1. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

 

 

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji

 

§11
Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację

 

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.

 2. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację następuje mocą podjętej jednomyślnie przez Zarząd uchwały. 
 1. Członkowie Zarządu Fundacji i Fundatorzy mają prawo świadczyć pracę na rzecz Fundacji z prawem do wynagradzania.

 

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 

§12


Zarząd może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu, w tym celów Fundacji, w trybie głosowania jednomyślnego.

 

§13

 

 1. O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd Fundacji uchwałą podjętą jednomyślnie. 
 1. Fundacja ulega likwidacji, jeżeli wyczerpie środki finansowe do dalszej działalności lub dalsza działalność jest nieuzasadniona.

 2. W przypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Zarządu, Zarząd podejmuje uchwałę o przekazaniu pozostałych po likwidacji środków majątkowych.

 
§14

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2020 roku.